Nowe ustawy uszczelnią system

Nowe ustawy uszczelnią system

W związku z plagą pożarów wysypisk śmieci, które w maju i czerwcu br. miały miejsce w różnych regionach kraju, rząd podjął działania zmierzające do wyeliminowania, a przynajmniej ograniczenia niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiskach zdarzeń. Finał prac przypadł na 27 lipca, kiedy prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. pakiet odpadowy, czyli nowele dwóch ustaw: o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska.

W trakcie prac legislacyjnych do nowelizacji ustaw zostało zgłoszonych wiele poprawek. Niektóre zapisy budziły zastrzeżenia branży odpadowej i podczas prac w Senacie senatorowie zdecydowali zmienić te najbardziej kontrowersyjne. Podpisane przez prezydenta ustawy uwzględniają zaproponowane poprawki, a najważniejsze z nich dotyczą tzw. pakietu odpadowego. I tak jedna z poprawek pozwoli na magazynowanie do 3 lat (pierwotnie był to rok) niezanieczyszczonej ziemi, która wydobywana jest w trakcie robót budowlanych, a następnie wykorzystywana do budowy tzw. obiektów liniowych, np. dróg. Druga zmiana umożliwi prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów również w przypadku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile uzyskanie takiej decyzji jest wymagane, co do procesów zbierania lub przetwarzania odpadów na danej nieruchomości. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wymagana w przypadku budowy, robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania terenu, jeżeli nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Z kolei jedna z poprawek zaproponowanych do nowelizacji ustawy o IOŚ pozwoli zostać inspektorem ochrony środowiska osobom, które mają średnie wykształcenie oraz co najmniej 10-letni staż pracy w wydziale lub dziale inspekcji wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, czyli odpowiednie doświadczenie kontrolne.

Nowela ustawy o odpadach wprowadziła m.in. kaucję – gwarancję finansową, którą płacić będą firmy zajmujące się gospodarką odpadową. Mechanizm ten ma zabezpieczyć samorządy przed porzucaniem odpadów. Jeśli nawet do tego dojdzie, gminy będą miały środki na unieszkodliwienie, zagospodarowanie takich śmieci. Ponadto na wysypiskach musi być prowadzony obowiązkowy monitoring, a śmieci nie będzie można składować dłużej niż rok (dotąd było do trzech lat). Oprócz tego firmy, ubiegając się o pozwolenie na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem odpadów, będą musiały wykazać, że są właścicielami gruntu, ich użytkownikami wieczystymi, bądź mają potwierdzoną notarialnie umowę dzierżawy. Ustawa wprowadza również solidarną odpowiedzialność dzierżawcy oraz dzierżawiącego grunt pod instalacje odpadowe.

Resort środowiska – autor obu nowelizacji – wskazuje, że udział szarej strefy w sektorze odpadowym postępuje. Zdaniem ekspertów może on sięgać nawet 30-50%, natomiast straty z tego tytułu wynoszą ok. 2,5 mld zł rocznie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.