O czasopiśmie

Home O czasopiśmie

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA

Technika KOMUNALNA to ogólnopolskie czasopismo branżowe skierowane do osób związanych z szeroko pojętym sektorem komunalnym. W podejmowanych tematach koncentruje się na najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, stosowanych w gospodarce odpadami, recyklingu oraz przy utrzymaniu dróg i zieleni. Każdy numer czasopisma zawiera m.in. fachowe opisy sprzętu oraz maszyn komunalnych, testy oraz prezentacje pojazdów wykorzystywanych do odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych, a także reportaże dotyczące funkcjonowania RIPOK-ów, sortowni, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, złomu itp.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UKAZYWANIA SIĘ I NAKŁAD

Aktualnie czasopismo Technika KOMUNALNA ukazuje się 6 razy w roku (dwumiesięcznik) w nakładzie drukowanym wynoszącym 3.500–4.000 egzemplarzy (zależnie od spiętrzenia imprez branżowych).

DYSTRYBUCJA

Głównym kanałem dystrybucji czasopisma jest bezpłatna wysyłka bezpośrednia do osób związanych z sektorem komunalnym. Koszty druku oraz kolportażu magazynu za pośrednictwem Poczty Polskiej ponosi Wydawca. Poza wysyłką, czasopismo Technika KOMUNALNA jest również dystrybuowane na targach oraz konferencjach branżowych.

GRUPY CZYTELNIKÓW