Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o…

Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o…

Jak zwiększyć efektywność w gospodarce odpadami, czyli jak uzyskać więcej z zebranego strumienia odpadów? To myśl przewodnia drugiej edycji konferencji „Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o…”, która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w dniach 17-19 października 2023 r. w Poznaniu.

Na wydarzenia zapraszają organizatorzy: Grupa MTP, TOMRA i TOMRA Talks, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Fundacja PlasticsEurope Polska. Wstęp jest bezpłatny dla gości targowych.

Holistyczne zarządzanie zasobami w Polsce

Współorganizatorzy konferencji – TOMRA i TOMRA Talks – zapraszają na ścieżkę zatytułowaną „Holistyczne zarządzanie zasobami w Polsce”. Będzie to okazja do analizy polskiego modelu holistycznego i próby odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby osiągnąć 65% poziomu recyklingu odpadów komunalnych. Firma TOMRA nieprzerwanie analizuje i optymalizuje metody pozwalające osiągać najwyższe możliwe wskaźniki recyklingu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ramowe rozwiązania, o których mowa, obejmują: selektywną zbiórkę określonych frakcji odpadów komunalnych, systemy kaucyjne oraz sortowanie komunalnych odpadów zmieszanych. W ramach ścieżki tematycznej odbędą się liczne rozmowy dotyczące holistycznego modelu zarządzania zasobami dla Polski, co pozwoli przełożyć teorię modelu holistycznego na warunki i infrastrukturę istniejącą w konkretnym kraju. W rezultacie organizatorzy będą chcieli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Polska może osiągnąć 65% poziom recyklingu odpadów komunalnych, a jednocześnie zredukować szkodliwe emisje związane z gospodarką odpadami. W tej części konferencji tematyka podparta zostanie rzeczywistymi danymi pochodzącymi z polskich instalacji komunalnych. Jednocześnie uczestnicy będą chcieli skupić się na praktyce, ulepszaniu i modernizacji istniejącej infrastruktury w celu osiągania coraz większej efektywności w zarządzaniu surowcami.

W szerokim programie ścieżki organizowanej przez TOMRA i TOMRA Talks pojawią się zagadnienia, jak m.in.:

 • Holistyczny System Zarządzania Zasobami dla Polski,
 • cyrkularność tworzyw sztucznych,
 • sortowanie przed spalaniem lub składowaniem,
 • serwisowanie i rozwiązania cyfrowe – oszczędności związane z lepszym wykorzystaniem technologii,
 • recykling tworzyw sztucznych,
 • tekstylia: jak zbierać, co zrobić, jak zagospodarować nowy strumień?

Potencjał sektora recyklingu – bariery i kierunki rozwoju

Podczas dyskusji panelowych Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) eksperci porozmawiają o barierach i kierunkach rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym recyklingu w obszarach m.in. odpadów z tworzyw sztucznych, elekroodpadach, zużytych oponach i bateriach. Nie zabraknie też rozmów o rozwoju przedsiębiorstw z obszaru recyklingu, jak i odzysku, których efektem jest uzyskanie innowacyjnych, jak i cyrkularnych produktów.

Będą też omawiane zagadnienia z zakresu odzysku energii z odpadów w kontekście wykorzystania biogazowni, będących jedną z alternatyw dla energetyki w Polsce. Dla rozwoju gospodarki konieczne są konkretne działania związane z gospodarką odpadami, dlatego w panelach nie zabraknie sprawdzonych rozwiązań i dobrych przykładów.

W części konferencji organizowanej przez KGOiR poruszone zostaną m.in. zagadnienia z zakresu:

 • recykling w GOZ: elektroodpady, zużyte opony,
 • odzysk energii z odpadów – biogazownie: rolnicze i komunalne,
 • konkluzje BAT,
 • recykling baterii;
 • metale nieżelazne i surowce krytyczne,
 • produkty cyrkularne,
 • transformacja cyrkularna.

Ponad 130 podmiotów (MŚP, dużych firm, nauki i otoczenia biznesu) wchodzi w skład Klastra Gospodarki Odpadowego i Recyklingu, Krajowego Klastra Kluczowego tworząc zaplecze surowcowe dla przemysłu, integrując branżę i wzmacniając konkurencyjność firm członkowskich zgodnie z modelem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Klaster tworzy wyjątkową platformą wspierania podmiotów w ramach klastrowych łańcuchów wartości w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz wzmacniania kapitału ludzkiego. Poprzez animację działań tworzy środowiska współpracy i finansowania innowacyjności z korzyścią zarówno dla swoich członków, jak i całej gospodarki cyrkularnej.

Recykling tworzyw sztucznych – teraźniejszość i przyszłość

To część konferencji, której patronem jest Fundacja PlasticsEurope Polska, reprezentująca europejski i polski przemysł produkcji tworzyw sztucznych. W ramach swojej działalności statutowej fundacja prowadzi liczne projekty dotyczące odpadów tworzyw sztucznych i ich zagospodarowania, współpracując z lokalnymi i europejskimi ekspertami z tego zakresu. Stałym elementem tych prac są regularnie publikowane raporty, zawierające dane liczbowe dokumentujące postęp w zagospodarowaniu odpadów tworzyw w Polsce i Europie.

Istotnym wyzwaniem w Polsce, z punktu widzenia możliwości osiągnięcia celów recyklingu wyznaczonych w GOZ, pozostaje niewystarczająca dostępność dobrej jakości surowca do recyklingu, będąca skutkiem m.in. nieefektywnej zbiórki surowca z gospodarstw domowych. W tym kontekście ważnym elementem dyskusji o gospodarce odpadami tworzyw sztucznych w Polsce oraz podstawą do podejmowania decyzji o kierunkach i wielkości inwestycji jest dobry system zbierania danych i ich pełna wielokierunkowa analiza.

Zdaniem branży konieczna jest dyskusja na ten temat, prowadzona w szerokim gronie ekspertów reprezentujących wszystkich interesariuszy, a wśród szczegółowych zagadnień powinny się znaleźć m.in. sposoby poprawy sprawozdawczości na temat odpadów, w tym bardziej rygorystycznych reguł przydzielania kodów odpadowych we wszystkich operacjach odbioru, zbierania i przetwarzania odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów.

Ważnym elementem tej dyskusji pozostaje także kwestia zapewnienie surowca do recyklingu, który zgodnie z GOZ jest priorytetowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, mającym zawsze pierwszeństwo przed odzyskiem energii z odpadów i składowaniem.

Więcej informacji na www.poleco.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.