Bardziej rygorystyczne przepisy gospodarki odpadami

Bardziej rygorystyczne przepisy gospodarki odpadami

Unia Europejska przyjęła 22 maja 2018 r. nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami, w tym bardziej rygorystyczne zasady dotyczące recyklingu odpadów komunalnych i ograniczenia deponowania ich na składowiskach. Odtąd wartości docelowe recyklingu dla odpadów komunalnych to: 55% do 2025 r., 60% do 2030 r. i 65% do 2035 r. Dzięki nowym przepisom UE stanie się światowym liderem pod względem gospodarowania odpadami i recyklingu.

Nowe przepisy pomogą zapobiegać powstawaniu odpadów oraz – gdy nie jest to możliwe – znacznie zintensyfikować recykling odpadów komunalnych i opakowaniowych. Dzięki tym przepisom stopniowo ograniczane będzie składowanie odpadów, a wspierane wykorzystanie instrumentów ekonomicznych, takich jak systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nowe ustawodawstwo zwiększa rolę „hierarchii postępowania z odpadami”, tj. nakłada na państwa członkowskie wymóg przeznaczenia konkretnych środków i priorytetowego traktowania działań w zakresie zapobiegania, ponownego użycia i recyklingu, przedkładając je nad składowanie i spalanie, a tym samym urzeczywistniając gospodarkę o obiegu zamkniętym.
– Ostateczne zatwierdzenie przez Radę nowych przepisów UE dotyczących odpadów stanowi ważny etap dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie – powiedział po uchwaleniu nowych przepisów Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa. – Nowe wartości docelowe w zakresie recyklingu i składowania wyznaczają wiarygodną i ambitną drogę do lepszego gospodarowania odpadami w Europe. Naszym głównym zadaniem jest obecnie to, by obietnice zawarte w pakiecie dotyczącym odpadów, zostały zrealizowane w praktyce. Komisja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu nowych przepisów – zapewniał Karmenu Vella.

Leave a Reply

Your email address will not be published.