1,3 mld euro na inwestycje w gospodarce odpadami

1,3 mld euro na inwestycje w gospodarce odpadami

Na początku sierpnia br. Komisja Europejska poinformowała, że Polska wypełniła warunki wstępne (ex ante) w obszarze gospodarki odpadami. Tym samym będzie mogła wykorzystać środki w wysokości 1,3 mld euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na inwestycje w gospodarkę odpadami. Za wypełnienie warunków ex ante odpowiadały Ministerstwo Środowiska oraz samorządy województw. Najważniejsze z nich to uchwalenie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022, aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz wprowadzenie jednolitych w całym kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów w podziale na pięć frakcji (papier, metal, szkło, plastik, odpady biodegradowalne).
Aby wnioski o dofinansowanie w ramach POIŚ i RPO były brane pod uwagę, konieczne jest przestrzeganie określonych zasad:

  • dofinansowanie funduszy UE do nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów powinno być udzielane w dobrze uzasadnionych przypadkach, aby nie doprowadzić do przewymiarowania mocy przerobowych i nie zagrozić hierarchii sposobów postępowania z odpadami;
  • dofinansowanie nie powinno być udzielane na budowę nowych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji;
  • wdrożenie bez opóźnień systemu selektywnego zbierania odpadów w podziale na pięć frakcji, który obowiązuje od 1 lipca 2017 r., powinno być warunkiem wstępnym dla gmin, aby wnioskować o dofinansowanie z funduszy UE na inwestycję dotyczące gospodarki odpadami.

Województwo mazowieckie nie uchwaliło WPGO oraz planu inwestycyjnego, dlatego w tym przypadku dofinansowanie nie będzie na razie dostępne. Wojewódzki Sąd Administracyjny z Warszawy dopiero na październik br. przełożył rozprawę dotyczącą zaskarżenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

Źródło: MŚ

Leave a Reply

Your email address will not be published.