Ogłoszenie o zbyciu majątku ruchomego MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Ogłoszenie o zbyciu majątku ruchomego MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie informuję, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 25/10/2023 ogłasza wszczęcie postępowania na sprzedaż składników majątku ruchomego Spółki:

  1. Prasa kanałowa AVOS Avermann 1411 37/60 – rok produkcji 2002. Aktualny przebieg maszyny wynosi 27595 mth. Maszyna do momentu demontażu pracowała w sortowni odpadów. Została wymieniona na maszynę o większej wydajności.
  2. Linia sortownicza firmy Trymet, 6-stanowiskowa z perforatorem butelek PET – rok produkcji 2005. Linia składa się z: przenośnika taśmowego wznoszącego, przenośnika sortowniczego poziomego, perforatora butelek PET, kabiny dla pracowników sortujących. Moc zainstalowana: 10,7 kW. Linia ma niesprawny układ sterujący. Linia do demontażu we własnym zakresie.
  3. Zamiatarka spalinowa RCM ALFA H – urządzenie sprawne.

Wyżej wymienione składniki majątku spółki można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku), od dnia ukazania się ogłoszenia do 15.03.2024 do godziny 14:00. W celu umówienia się na oględziny prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku. Telefon kontaktowy: 601-341-770.

Zainteresowani zakupem ww. składników majątku spółki winni do dnia 18.03.2024, do godziny 11:00 złożyć pisemną ofertę w sekretariacie siedziby firmy, w biurowcu A, pokój nr 1.

Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta zakupu składnika majątku MZGOK Sp. z o.o. w Koninie – nie otwierać do dnia 18.03.2024 do godziny 12:00” i powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta oraz kontakt telefoniczny do oferenta,

– nazwę składnika majątku na, jaki oferent składa swoją ofertę,

– ofertę cenową brutto i warunki jej zapłaty oraz termin sfinalizowania zakupu i odebrania przedmiotu w przypadku złożenia najwyższej oferty, przy czym termin sfinansowania zakupu nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych,

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu postępowania i składając ofertę zakupu jednocześnie zrzeka się możliwości wniesienia zastrzeżeń, co do jego stanu technicznego.

Otwarcia ofert komisja dokona w dniu 18.03.2024 r. o godzinie 12:00.

Przedstawiciel komisji do godziny 15:00 skontaktuje się telefonicznie z oferentem, który zaoferował najwyższą kwotę za dany składnik majątku spółki. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą kwotę brutto, komisja postanawia, że za wygraną przyjmie tę, w której oferent zaproponował krótszy termin sfinansowania zakupu i odebrania przedmiotu. W przypadku wycofania się oferenta z zakupu lub niedotrzymania umówionego terminu sfinansowania i odebrania maszyny, komisja skontaktuje się z oferentem, którego oferta była druga pod względem zadeklarowanych warunków zakupu. 

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie zastrzega sobie, że przysługuje jej prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Ostateczne wyniki postępowania spółka ogłosi na swojej stronie internetowej https:/Ibip.mzgok.konin.pl/l/118/ogloszenia-i-zaproszenia-do-skladania-ofert tego samego dnia lub w dniu kolejnym.

Leave a Reply

Your email address will not be published.