Koniec z zanieczyszczeniami w bioodpadach!

Koniec z zanieczyszczeniami w bioodpadach!

Zanieczyszczenia odpadów biodegradowalnych to spory problem, z którym od lat mierzą się instalacje komunalne. Utrudniają one prawidłowe zagospodarowanie takich materiałów, a w skrajnych przypadkach stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i maszyn zaangażowanych w proces przetwarzania bioodpadów.

Kamery w bocznej ścianie odwłoka wykrywają zanieczyszczenia w momencie opróżniania pojemnika.

 Instalacje komunalne znajdują we frakcji bio dosłownie wszystko, najczęściej jednak są to tworzywa sztuczne, tj. worki foliowe i butelki PET, ale również opakowania wielomateriałowe, szkło i celuloza. Aby nie trafiły do zakładu, trze­ba je wykryć u źródła, najlepiej w momen­cie odbioru odpadów. Taką możliwość za­pewnia firma c-trace za pomocą innowa­cyjnego rozwiązania c-detect. c-trace Sp. z o.o. już od 20 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania systemowe dla gospodarki odpadami. Jest producentem oprogramowania, systemów identyfikacji RFID, systemów wagowych, chipów RFID i wielu innych.

System c-detect podaje rodzaj zanieczyszczenia i określa w procentach z jaką pewnością rozpoznał dany materiał.

Unikatowy system c-detect działa w oparciu o sztuczną inteli­gencję, nie wymaga zwiększenia zatrud­nienia ani dodatkowych nakładów pracy. W najprostszej konfiguracji umożliwia rozpoznawanie zawartości pojemników zanim zostaną opróżnione. Służą do tego dwie kamery zainstalowane nad wrzutnikiem. Rejestrowany przez nie obraz jest podda­wany analizie i w przypadku wykrycia zanieczyszczenia może nastąpić automatycz­ne zatrzymanie urządzenia załadunkowe­go. Identyfikacja niepożądanych obiektów odbywa się na pod­stawie olbrzymiej bazy danych, która jest cały czas rozbudowywana. Pozwala to nie tyl­ko na wykrywanie, ale także na precyzyj­ne klasyfikowanie wszystkich rodzajów za­nieczyszczeń. Niestety takie materiały mo­gą znajdować się zarówno na wierzchu, jak i w całej objętości pojemnika. Mając to na uwadze firma c-trace zapewnia moż­liwość rozszerzenia systemu o kamery montowane w bocznych ścia­nach odwłoka. Jeśli odpady okażą się zanie­czyszczone, to w tym przypadku trafią już do śmieciarki, ale stwierdzenie nieprawidło­wości pozwoli na podjęcie działań zapobie­gających takim sytuacjom przy kolejnych odbiorach.

Na zdjęciu po lewej stronie odpady odebrane przez śmieciarkę z systemem c-detect, po prawej odpady, które system odrzucił i zostały zabrane przez inny pojazd.

System c-detect sprawdza się idealnie w połączeniu z systemem identyfikacji RFID c-ident. Dzięki temu każde zdarzenie przypisywane jest automatycznie do danej lokalizacji. Mając do dyspozycji takie informacje można wpływać na zachowanie osób odpowiedzialnych za nieprawidłową segregację odpadów. Zastosowanie najnowszego oprogramowania operacyjnego pozwala również na tworze­nie tzw. map cieplnych w celu podejmo­wania ukierunkowanych działań informa­cyjnych podnoszących świadomość ekolo­giczną na danym obszarze.

Rozwiązanie opracowane przez firmę c-trace gwarantuje znaczącą poprawę ja­kości odbieranych bioodpadów. Przekłada się to na wzrost poziomów segregacji i redukcję ilości frakcji zmieszanej. Dzięki temu można zyskać wysokiej jakości materiał do przetwarzania w biokompostowniach.

Więcej informacji na stronie www.c-trace.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.