Dane GUS: wzrasta ilość zebranych odpadów komunalnych

Dane GUS: wzrasta ilość zebranych odpadów komunalnych

GUS opublikował dane dotyczące ochrony środowiska w 2018 r. W ub.r. zebranych zostało 12,5 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 4,3% w porównaniu z 2017 r.). Na jednego mieszkańca przypadało średnio 325 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 13 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 10,4 mln ton odpadów, co stanowiło 83,7% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. W 2018 r. funkcjonowało 2 144 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 1 410 przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne.

Zebrane odpady komunalne w 2018 r. zostały poddane następującym procesom:

odzysk – 7 103,1 tys. ton (56,9%), w tym:
– recykling – 3 269,1 tys. ton (26,2%),
– biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 012 tys. ton (8,1%),
– przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 822,1 tys. ton (22,6%),

unieszkodliwienie – 5 382,3 tys. ton (43,1%), w tym:
– przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 191,2 tys. ton (1,5%),
– przez składowanie – 5 191,1 tys. ton (41,6%).

Na koniec 2018 r. funkcjonowało 286 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 700 ha. Ponad 90% z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano około 84 800 tys. MJ energii cieplnej oraz około 105 357 tys. kWh energii elektrycznej. W 2018 r. zamkniętych zostało 16 składowisk o łącznej powierzchni około 46,8 ha. W 2018 r. w Polsce zlikwidowano 10 541 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano około 25 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2018 r. odnotowano istnienie 1 607 dzikich wysypisk.

Źródło: GUS

Leave a Reply

Your email address will not be published.