Nabór wniosków o dofinansowanie w woj. małopolskim

Nabór wniosków o dofinansowanie w woj. małopolskim

Zarząd Województwa Małopolskiego jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO, dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach od 27 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do 5 maja 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady systemu e-RPO).

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (typy projektów A, B i C), jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną (typy projektów A i B) oraz przedsiębiorcy (typy projektów A i B). W ramach przedmiotowego konkursu będą realizowane inwestycje dotyczące: budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (projekty typu A), budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia (projekty typu B), przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu (projekty typu C).

Ogólna pula środków przeznaczona na realizację wszystkich projektów to 86 mln 620 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji wynosi 85%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.