NFOŚiGW będzie wspomagał racjonalną gospodarkę odpadami

NFOŚiGW będzie wspomagał racjonalną gospodarkę odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. O pożyczki będzie się można starać od 2 maja do 15 grudnia 2017 r. Budżet programu wynosi 1,7 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze prawie 1,2 mld zł. Nabory na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami dotyczą pięciu z siedmiu części programu. NFOŚiGW przyjmie wnioski na dofinansowanie: selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów, instalacji gospodarowania odpadami, modernizacji stacji demontażu pojazdów, współfinansowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowania projektów.

Pożyczki na selektywne zbieranie i zapobieganie powstawania odpadów jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków oraz do przedsiębiorców (tym razem nabór nie dotyczy banków żywności), którzy mogą otrzymać wsparcie na takie przedsięwzięcia, jak m.in. budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, budowa systemów selektywnego zbierania odpadów, doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów, czy budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej.

Składanie wniosków o dofinansowanie instalacji gospodarowania odpadami umożliwia pozyskanie środków np. na budowę nowych oraz modernizację lub rozbudowę istniejących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK).

Z kolei pożyczka na modernizacje stacji demontażu pojazdów adresowana jest tylko dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy zamierzają rozbudować lub modernizować swoje instalacje. Chodzi tutaj o zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to możliwość uzyskania wsparcia dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć z unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Pożyczki na przygotowanie projektów będą natomiast udzielane beneficjentom niektórych z ww. przedsięwzięć oraz beneficjentom mogącym ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych.

Źródło: NFOŚiGW

Leave a Reply

Your email address will not be published.