POLECO 2023 – potęga ekspozycji i bogactwo programu

POLECO 2023 – potęga ekspozycji i bogactwo programu

Dwa pawilony, ponad 7 tys. m2 oferty wystawienniczej – tak w siłę rosną zbliżające się targi POLECO, kluczowe wydarzenie dla branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Tegoroczna oferta wystawców i prezentowane innowacje powinny zainteresować nie tylko przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, organizacje odzysku, zakłady przetwarzania i zagospodarowania odpadów, ale także zarządzających odpadami FMCG. W programie targów pojawią się nowe wydarzenia, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców i wpisują się w rynkowe trendy.

W pawilonach na terenie Mię­dzynarodowych Targów Po­znańskich polskie i zagranicz­ne firmy produkcyjne i usługo­we prezentować będą maszyny, urządze­nia i technologie przeznaczone dla gospo­darki odpadami, techniki komunalnej, re­cyklingu, utrzymania czystości i porząd­ku w przestrzeni publicznej. Nie zabraknie rozwiązań wspierających rewitalizację i re­kultywację, a także adaptację do zmian kli­matu. – Grupa MTP, jako organizator tar­gów POLECO, przeprowadza komplekso­wą analizę rynku, dzięki czemu oferta wystawiennicza prezentowana przez wystaw­ców jest odpowiedzią na aktualne wyma­gania rynkowe. Dlatego w tym roku wraz z wystawcami zaplanowaliśmy szeroką ga­mę urządzeń i technologii, umożliwiającą biznesowi dostosowanie się do wymagań związanych z systemem kaucyjnym – za­uważa Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO. Uzupełnieniem oferty wystaw­ców jest wyjątkowo rozbudowany pro­gram wydarzeń dla przedstawicieli róż­nych gałęzi przemysłu i biznesu objętych przepisami prawa ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo surowcowe. Wyzwania dla gospodarki i recyklingu

Bezpieczeństwo surowcowe staje się coraz ważniejszym tematem w kontekście globalnej gospodarki i środowiska. Wpro­wadzenie skutecznych strategii zarządza­nia surowcami, w tym surowcami kluczo­wymi i strategicznymi oraz promowanie recyklingu są niezbędne dla osiągnię­cia zrównoważonego rozwoju. Jednakże osiągnięcie tych celów wymaga zrówno­ważonego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty ekologiczne, jak i eko­nomiczne oraz skoordynowanej współ­pracy na poziomie międzynarodowym. Wastes Service Group, GREEN RECOVE­RY Organizacja Odzysku Opakowań, Ra­re Metals oraz Grupa MTP zaproszą uczestników targów POLECO do udziału w konferencji „Bezpieczeństwo surowco­we. Wyzwania dla gospodarki i recyklin­gu”, podczas której omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. zarządza­nia zasobami surowców oraz efektyw­ności recyklingu.

Dobre praktyki w gospodarce odpadami

Na konferencję „Dobre praktyki w go­spodarce odpadami. Porozmawiajmy o… vol. 2” zaproszą organizatorzy: Grupa MTP, TOMRA i TOMRA Talks, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Fun­dacja PlasticsEurope Polska. Współor­ganizatorzy konferencji – TOMRA i TOM­RA Talks – omówią ścieżkę zatytułowaną „Holistyczne zarządzanie zasobami w Pol­sce”. Będzie to okazja do analizy polskie­go modelu holistycznego i próby odpo­wiedzi na pytanie, co zrobić, aby osią­gnąć 65% poziomu recyklingu odpa­dów komunalnych.

Podczas dyskusji panelowych Kla­stra Gospodarki Odpadowej i Recyklin­gu eksperci porozmawiają o barierach i kierunkach rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym recyklin­gu w obszarach m.in. odpadów z two­rzyw sztucznych, elekroodpadach, zuży­tych oponach i bateriach. Porozmawia­ją o ścieżkach rozwoju przedsiębiorstw z obszaru recyklingu, jak i odzysku, któ­rych efektem jest uzyskanie nowych innowacyjnych, jak i cyrkularnych produk­tów. Recykling tworzyw sztucznych – te­raźniejszość i przyszłość – to część konfe­rencji, której patronem jest Fundacja Pla­sticsEurope Polska, reprezentująca euro­pejski i polski przemysł produkcji two­rzyw sztucznych.

Transport i usługi komunalne w strefach czystego transportu

Kogo obowiązują nowe zasady usta­wy o elektromobilności i paliwach alterna­tywnych? Czy wykonawcy usług komunal­nych będą musieli dostosować flotę pojaz­dów do wymogów strefy czystego trans­portu? Na te i inne pytania odpowiadać będą eksperci podczas konferencji „Trans­port i usługi komunalne w strefach czy­stego transportu. Kogo obowiązują nowe zasady ustawy o elektromobilności i pali­wach alternatywnych?”.

Ochrona środowiska w praktyce

Jednym z punktów programu targów POLECO będzie wystąpienie ekspertów Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrze­szenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Głównej Sekcji Gospodarki Odpada­mi przy Zarządzie Głównym PZITS, którzy przybliżą szeroko pojętą problematykę do­tyczącą inżynieryjnej ochrony środowiska. Multidyscyplinarność konferencji „Ochro­na środowiska w praktyce w świetle aktu­alnych przepisów prawnych” zakrawać bę­dzie o tematy zarówno emisji, unieszkodli­wiania odpadów czy wód opadowych.

Zaprezentowane tematy to tylko część zagadnień, które pojawią się na targach POLECO 2023. Program tej edycji będzie sukcesywnie aktu­alizowany na stronie internetowej wydarzenia. Targi POLECO potrwa­ją trzy dni od 17 do 19 października br. na terenie Międzynarodowych Tar­gów Poznańskich. Więcej informacji można znaleźć na www.poleco.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.