POLECO 2023 – moc biznesowych relacji i innowacji dla ochrony klimatu

POLECO 2023 – moc biznesowych relacji i innowacji dla ochrony klimatu

Usługi, rozwiązania i technologie, które przez najbliższy czas będą wyznaczały trendy w branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej zaprezentowali wystawcy podczas POLECO. Przez trzy dni targów ponad 5000 uczestników miało doskonałą okazję do nawiązania kontaktów oraz relacji biznesowych, a także do udziału w merytorycznych konferencjach i debatach.

Na 100 tys. m2 powierzchni wystawienniczej ponad 160 wystawców z ośmiu krajów zaprezentowało urządzenia, maszyny i systemy m.in. do zbiórki, transportu, przetwarzania i recyklingu odpadów komunalnych. Ofertę wzbogacały urządzenia do utrzymania dróg, chodników, obiektów użyteczności publicznej oraz terenów zielonych. Asortyment wystawienniczy obejmował także pojemniki i worki do segregacji odpadów. Odwiedzający targi POLECO mieli też możliwość zapoznania się z ofertą m.in. maszyn roboczych, rozwiązań logistycznych, w tym hal, zadaszeń i boksów magazynowych na odpady czy systemów informatycznych stosowanych w branży komunalnej. Aspekty swojej działalności prezentowały także zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, a także organizacje odzysku oferujące kompleksowe rozwiązania dla wprowadzających na rynek baterie, akumulatory, opakowania oraz opony i płyny eksploatacyjne. W odpowiedzi na przygotowanie do wdrożenia systemu kaucyjnego przez branżę FMCG wystawcy targów POLECO prezentowali szeroką ofertę butelkomatów i recyklomatów. – Prezentowane przez wystawców technologie były odpowiedzią na potrzeby branży oraz inspiracją i środkiem do bardziej efektywnego i ekonomicznego zarządzania zasobami – podkreśla Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO.

Innowacje odznaczone złotem

Odwiedzający targi POLECO mieli okazję podziwiać aż osiemnaście innowacji, które w tym roku zostały odznaczane Złotym Medalem Grupy MTP. Wśród nagrodzonych znalazły się m.in.: pojemniki na odpady z systemem bocznego załadunku, inteligentne urządzenie do selektywnej zbiórki elektroodpadów oraz dwukomorowa śmieciarka stworzona z myślą o rejonach o dużym zagęszczeniu budynków i wąskich uliczkach. Uwagę odwiedzających przyciągała zaawansowana linia technologiczna do oczyszczania kompostu, elektroniczna altana śmieciowa monitorująca ilość poszczególnych frakcji, separator optyczny, nośnik narzędzi do ciężkich zadań komunalnych czy zaawansowane technologicznie prasy belujące. Medalem odznaczono także absorbent z recyklingu do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałej i z powierzchni wód. Złoty Medal Grupy MTP otrzymała również śmieciarka na elektrycznym podwoziu.

Dobre praktyki w gospodarce odpadami

Przez trzy targowe dni targów POLECO eksperci z zakresu gospodarki odpadami oraz recyklingu rozmawiali o dobrych praktykach postępowania w tych dziedzinach. Okazją była druga odsłona konferencji „Dobre Praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o…”. W wydarzeniu tym, zorganizowanym przez Grupę MTP, firmy TOMRA i TOMRA Talks, Fundację PlasticsEurope Polska oraz Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, udział wzięło niemal 30 panelistów i kilkuset gości. Najważniejsze z omawianych tematów dotyczyły potencjału gospodarki obiegu zamkniętego, produktów cyrkularnych, nowych otwarć na rynku biogazowym czy pozyskiwania i ochrony zasobów metali nieżelaznych. Mówiono też o rynku używanych opon oraz sposobach zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym sprawiających coraz więcej kłopotów baterii litowo-jonowych.

Uczestnicy konferencji poruszali również kwestie zwiększania efektywności w gospodarce odpadami, pozyskiwania surowców, danych i przychodów z zebranego strumienia w szerokim ujęciu holistycznym. Mowa była o zamykaniu obiegu surowcowych dla tworzyw sztucznych i digitalizacji procesów sortowania czy sortowania metali. Podczas paneli eksperci rozmawiali też o barierach i kierunkach rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym o nowych ścieżkach rozwoju dla przedsiębiorstw z obszaru odzysku i recyklingu, których rezultatem ma być stworzenie nowych, innowacyjnych, cyrkularnych, a więc powracających na rynek produktów.

Ochrona środowiska i transformacja energetyczna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował konferencję „Ochrona środowiska i transformacja energetyczna – odpowiadamy na wyzwania”. Konferencję prowadzili i moderowali zastępcy prezesa zarządu NFOŚiGW: Artur Michalski, Paweł Mirowski, Dominik Bąk i Sławomir Mazurek. Dyskutowali oni ze swoimi gośćmi m.in. na temat geotermii jako odpowiedzi na kryzys energetyczny. Poruszono temat zapobiegania i przeciwdziałania skutkom zagrożeń środowiskowych, a także nowoczesnych systemów gospodarki odpadami. Dyskusje dotyczyły również programu „Czyste Powietrze” jako ważnego elementu transformacji energetycznej.

Strefy czystego transportu

Nowością podczas tegorocznej edycji POLECO była zorganizowana przez Grupę MTP debata „Transport i usługi komunalne w strefach czystego transportu. Kogo obowiązują nowe zasady ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych?”. Mówiono o tym, jak wykorzystywać SCT jako narzędzie wspierające „zazielenienie” transportu i zmiany w myśleniu o przestrzeni miejskiej, przy unikaniu zarzutów czynienia z niego przywilejów dla zamożnych czy obciążeń dla sektora usług komunalnych. Początkowy etap wdrażania zmian powinien obejmować dokładną analizę lokalnych warunków, potencjału ekologicznego i infrastruktury transportowej. Niezbędne jest także zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego i prawno-organizacyjnego, które umożliwi wdrożenie stref czystego transportu. – Wdrażanie stref czystego transportu jest kompleksowym procesem wymagającym współpracy wielu interesariuszy i skutecznego zarządzania zmianą. Wszystkie działania powinny być oparte na zrównoważonym rozwoju, uwzględniając ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty – zauważa Piotr Drozdowski, zastępca dyrektora targów POLECO.

Rozwiązania zeroemisyjne

Targom po raz pierwszy towarzyszyła także zorganizowana przez Grupę MTP debata „Przygotowanie przemysłu w sprawie rozwiązań zeroemisyjnych oraz innowacyjne rozwiązania dotyczące zbiórki odpadów”. Rozmawiano m.in. o rozwoju technologii wodorowej i elektryfikacji w pojazdach komunalnych, zabudowach pojazdów zeroemisyjnych, infrastrukturze ładowania pojazdów zeroemisyjnych, pojazdach nisko- i zeroemisyjnych wykorzystywanych w branży komunalnej oraz aspektach korzyści wdrożenia komunalnych pojazdów zeroemisyjnych w Warszawie.

Aspekty prawne w gospodarce

O aspektach prawnych w gospodarce odpadami komunalnymi rozmawiano podczas konferencji Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zmiany prawne w gospodarce odpadami, gospodarka odpadami w prawie UE, ewolucja gminnych systemów gospodarki odpadami i jej skutki to wybrane tematy konferencji.

Wyzwania dla gospodarki i recyklingu

„Bezpieczeństwo surowcowe – wyzwania dla gospodarki i recyklingu” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Wastes Service Group, GREEN RECOVERY Organizację Odzysku, Rare Metals oraz Grupę MTP. Wydarzenie rozpoczęła debata „Baterie i surowce strategiczne – praktyczne problemy branży w świetle regulacji unijnych i krajowych”. Omówiono aktualne problemy podmiotów produkujących i przetwarzających baterie, zasady postępowania z bateriami, bezpieczeństwo dostaw surowców do baterii oraz rozwój nowych typów baterii – solid state, technlogia LFP i NMC. Natomiast podczas debaty „Realia odzysku opakowań – DPR, poziomy recyklingu, bezpieczeństwo cenowe” uwagę poświęcono zanieczyszczeniom w DPR/ EDPR, frakcjom kalorycznym surowców, problemom „żółtego worka” oraz sytuacji gospodarczej odzysku opakowań.

Dynamiczny udział strażaków

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu zorganizowały konferencję techniczną „Pożary odpadów – zagrożenia, zapobieganie i zwalczanie”. Wśród omawianych tematów nie zabrakło wniosków z analiz pożarów odpadów na terenie woj. wielkopolskiego oraz pożarów pojazdów elektrycznych i akumulatorów litowo-jonowych.

Targom POLECO towarzyszył także dynamiczny pokaz strażaków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Symulowano wypadek w komunikacji drogowej samochodu przewożącego substancje niebezpieczne, których wyciek stanowił zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska.

Energia i recykling

Redakcja czasopisma „Energia i Recykling” zorganizowała dwudniowe forum, podczas którego poruszała tematy prawa w zakresie gospodarki opakowaniami, źródeł finansowania OZE, GOZ, recyklingu i efektywności energetycznej. Omówiono zagadnienia dotyczące recyklingu szkła, gospodarki odpadami opakowaniowymi, paliw z odpadów i biomasy, zmian w planowaniu przestrzennym w aspekcie lokalizacji OZE. Forum zakończyła debata: Polska w zagrożeniu – co zrobić, by zrealizować cele w zakresie gospodarki odpadami.

Ochrona środowiska w praktyce

IX Konferencja „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych” zorganizowana przez Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, przy współpracy z Główną Sekcją Gospodarki Odpadami przy Zarządzie Głównym PZITS była kolejną edycją cyklicznej konferencji, która towarzyszy targom POLECO. Konferencja miała za zadanie metodycznie przybliżać tematy związane z szeroko pojętą problematyką dotyczącą inżynieryjnej ochrony środowiska. Multidyscyplinarność zagadnień zakrawała o tematy zarówno emisji, unieszkodliwiania odpadów czy wód opadowych.

Fundusze Europejskie

Oferta programu regionalnego dla przedsiębiorców i samorządowców, Fundusze Europejskie były tematami konferencji „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców i samorządów” zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

O recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji rozmawiano podczas debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS. Aktualny stan recyklingu pojazdów w Polsce oraz najistotniejsze zmiany proponowane przez Unię Europejską były głównymi tematami wydarzenia. Wskazano na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku o uzyskanie nowych decyzji na gospodarowanie odpadami.

Zrównoważona gospodarka leśna

Podczas panelu „100 lat zrównoważonej gospodarki leśnej” zostały poruszone kwestie dotyczące prowadzonej przez Lasy Państwowe zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz działań Lasów Państwowych na rzecz ochrony przyrody w obliczu obchodów 100-lecia PGL LP. Panel poświęcono również analizie rynku drzewnego, tematyce ekonomiki leśnictwa, pozyskania i sprzedaży drewna, a także społecznych funkcji lasu. Wydarzenie zorganizowały Lasy Państwowe.

Klimat i środowisko

Konferencja „Klimat i środowisko” była samorządową inicjatywą poświęconą zagadnieniom adaptacji do zmian klimatu w wymiarze zarządzania środowiskiem i wdrażania konkretnych rozwiązań proklimatycznych. Wśród nich nie zabrakło spraw ochrony środowiska i ochrony klimatu, w szczególności zaś zagadnień dotyczących perspektyw retencjonowania wody w mieście i działań mających na celu poprawę mikroklimatu poprzez tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów. Konferencję zorganizował Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Odzysk surowców z materiałów PV

Panele fotowoltaiczne zawierają cenne surowce, które wraz z rozwojem niskoemisyjnej gospodarki stają się coraz bardziej deficytowe. Rozwiązaniem jest recycling paneli i odzysk surowców do ponownego wykorzystania. W trakcie debaty „Odzysk surowców z materiałów PV” rozmawiano o skali problemu, koszcie, opłacalności i technologii odzysku surowców z paneli PV. Organizatorem wydarzenia był UN Global Compact Network Poland.

Targi POLECO odbyły się pod patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także pod patronatem branżowym izb i stowarzyszeń. Patronat medialny nad targami sprawowało 20 portali i czasopism branżowych.

Znany jest już termin następnej edycji targów POLECO. To popularne wydarzenie odbędzie się w dniach 15-17 października 2024 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.