Zeroemisyjna nowość w ofercie Mecalac: ładowarka obrotowa eS1000

Zeroemisyjna nowość w ofercie Mecalac: ładowarka obrotowa eS1000

Chcąc sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na rozwiązania przyjazne środowisku, firma Mecalac systematycznie powiększa gamę maszyn z napędem elektrycznym. W 2022 r. zadebiutowała 11-tonowa koparka e12 zasilana bateryjnie, natomiast w połowie października br. dołączyła do niej całkowicie elektryczna ładowarka obrotowa. To model eS1000, który jest wyrazem zaangażowania firmy Mecalac w zrównoważony rozwój i doskonale wpisuje się w ideę innowacyjności, stanowiącą DNA francuskiej marki.

Model eS1000 jest oparty na ma­szynie AS1000, ale został zapro­jektowany w taki sposób, aby nie emitował szkodliwych zanie­czyszczeń podczas pracy. Z myślą o kom­forcie użytkowników końcowych oraz naj­bliższego otoczenia zredukowano rów­nież hałas i wibracje, umożliwiając zasto­sowanie maszyny zarówno w pomieszcze­niach, jak i miejscach, gdzie ważne jest zachowanie ciszy.

Zalety wyjątkowej koncepcji

Koncepcja ładowarki obrotowej zapew­nia mniejszą liczbę niezbędnych ruchów, co przekłada się na skrócenie czasu cyklu roboczego. Ma to wpływ na zwiększenie wydajno­ści, a jednocześnie ogranicza koszty kon­serwacji i ryzyko wypadków. Podczas gdy klasyczna ładowarka obrotowa z silnikiem wysokoprężnym ogranicza zużycie pali­wa ze względu na swoją unikatową kon­strukcję, elektryczna maszyna eS1000 zu­żywa analogicznie mniej energii i tym sa­mym optymalizuje zużycie baterii trakcyj­nej, zapewniając bezprecedensową 8-go­dzinną pełną autonomię.

Jeśli chodzi o stabilność, wszystko co zostanie podniesione przez łyżkę, po za­blokowaniu tylnej osi można obrócić o 90° w obie strony, bez ryzyka przewrócenia maszyny i to nawet przy całkowicie skrę­conych kołach. Dzięki tej wyjątkowej sta­bilności w każdej pozycji i na każdym tere­nie, ładowarka obrotowa jest w stanie ra­dykalnie zmienić logistykę na placu budo­wy, znacząco przyspieszając wykonywanie różnych prac. Taka koncepcja ma też duże znaczenie w przypadku ograniczonej prze­strzeni manewrowej, stanowiąc praktycz­ną alternatywę dla mniejszej maszyny, któ­ra nie zapewni podobnej wydajności.

Seria Mecalac e – ekologicznie bez kompromisów

Mecalac po raz kolejny rewolucjonizuje miejskie place budowy dzięki nowej gamie produktów, które są w 100% bezemisyjne. Trzy elektryczne maszyny wykorzystywane w tym samym miejscu zapobiegają emisji do atmosfery średnio 62 tony CO2 rocznie w porównaniu z analogicznymi modela­mi wyposażonymi w silniki wysokoprężne. Takie maszyny mogą mieć szersze zasto­sowanie (możliwość pracy w pomieszcze­niach zamkniętych oraz miejscach wrażli­wych na hałas) i zapewniają dużo niższe koszty eksploatacji, zwłaszcza przy wyko­rzystaniu własnego prądu z odnawialnych źródeł energii oraz ze względu na rzadsze i tańsze przeglądy okresowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.