Wytwarzamy coraz więcej odpadów

Wytwarzamy coraz więcej odpadów

Według niedawno opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych, w 2018 r. w Polsce zostało wytworzonych 12 485,4 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowi wzrost o 4,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na jednego mieszkańca przypadło średnio 325 kg zebranych odpadów komunalnych, przy czym w miastach było to 382 kg, a na obszarach wiejskich – 239 kg. Analizując województwa niechlubny prym wiedzie dolnośląskie (394 kg) i zachodniopomorskie (377 kg). W tym zestawieniu najlepiej wypada natomiast podkarpackie (234 kg) i podlaskie (253 kg).

Pocieszający jest fakt, że w 2018 r. odnotowano dalszy wzrost udziału odpadów zebranych lub odebranych selektywnie w ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych – do 28,9% z 27,1% w 2017 r. Całkowita masa zebranych lub odebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 3 239 tys. ton w 2017 r. do około 3 608 tys. ton w 2018 r. (o 11,4%). Na jednego mieszkańca Polski przypadało około 94 kg zebranych lub odebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej – 84 kg), przy czym w miastach było to 106 kg, a na obszarach wiejskich – 76 kg (rok wcześniej odpowiednio 98 kg i 64 kg).

Najwięcej (91,9%) odpadów komunalnych odebranych lub zebranych selektywnie w 2018 r. zostało wytworzonych przez gospodarstwa domowe. Były to głównie odpady biodegradowalne, zmieszane odpady opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe oraz odpady szklane, które to frakcje stanowiły 73,5% ogółu odpadów. Ponad połowa (56,9%) wytworzonych w 2018 r. odpadów komunalnych została przeznaczona do odzysku (7 103,1 tys. ton), z czego około 3 269,1 tys. ton odpadów komunalnych przeznaczono do recyklingu (26,2% ilości odpadów komunalnych wytworzonych). Były to zarówno odpady komunalne odebrane lub zebrane selektywnie, jak i odpady surowcowe wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Źródło: GUS

Leave a Reply

Your email address will not be published.